photo: Bogdan Jabłoński | complete artist
model: Kasia Chrobak | Milk
make-up: Patryk Nadolny
hair: Patryk Nadolny
stylist: Milena Bekalarska
retouch: Anna Wolkaniec